دستگاه تنفسی Pss7000

دستگاه تنفسی Pss7000

دستگاه تنفسی Pss7000

  • کپسول کامپوزیت ۶.۸لیتری ۳۰۰بار
  • با ماسک مخصوص
  • تولید شرکت دراگر